შედარება
პროდუქტის დამატება
შედარების დაწყება
გასუფთავება

საგარანტიო პირობები

საგარანტიო მომსახურების პირობები

My alt text

My alt text

საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს:

 • გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული ნივთის შეკეთებას ქვემოთ მოცემული პირობების მიხედვით;
 • საგარანტიო პერიოდში მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს პროგრამულ მომსახურებას, შეკეთებას და სათადარიგო ნაწილს.
 • სარემონტო ვადას კომპანიის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, რომელიც განისაზღვრება შესაკეთებელი ნივთის სერვისცენტრში წარდგენიდან 40 (ორმოცი) სამუშაო დღით.
My alt text

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა სერვის ცენტრში აუცილებლად უნდა წარადგინოს საგარანტიო ტალონი.

My alt text

წუნდებული პროდუქციის ახლით ჩანაცვლება ხდება, თუ:

 • ნივთს გახსნისთანავე (ყიდვის მომენტში) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი. (აუცილებელია ნივთის ვიზუალური დათვალიერება ყიდვის მომენტში კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით, ვინაიდან მომავალში ვიზუალური დეფექტის გამო მოწყობილობა აღარ შეიცვლება);
 • ნივთს შეძენიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (აქ არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), სერვისცენტრი გასცემს წუნდებული მოწყობილობის შეცვლის აქტს. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანებების გარეშეა შენარჩუნებული და აღნიშნულ ვადაში სმარტფონი წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციითა და დაუზიანებელი ყუთით;
 • ნივთი ვერ შეკეთდა სერვისცენტრში ჩაბარებიდან 40 (ორმოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში; ნივთი შეიცვლება სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე.ნივთი შეიცვლება იდენტური მოწყობილობით, იმ შემთხვევაში თუ შეუძლებელია იდენტური მოწყობილობით ჩანაცვლება, კომპანიის მხრიდან გაიცემა დაბრუნების მომენტში მოწყობილობაზე არსებული საბაზრო ფასის ნომინალის მქონე ვაუჩერით (არაუმეტეს გადახდილი თანხისა). ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია იმავე ან მეტი ღირებულების პროდუქტის შეძენისას(შესაბამისი თანხის დამატებით).My alt text

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება, თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია;
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია, შეცვლილია ან გადაკეთებულია;
 • საგარანტიო ტალონში ან ნივთის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი;
 • ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია;
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი/დაზიანება;
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულებისთვის შეუსაბამო მიზნით;
 • დაზიანება სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციურად შესრულებამ გამოიწვია;
 • მოწყობილობა დააზიანა მომხმარებელმა ტრანსპორტირებისას;
 • მოწყობილობა დაზიანდა მის გვერდით განთავსებული სხვა მოწყობილობის გამო;
 • მოწყობილობა დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით;
 • დაზიანება კომპიუტერულმა ვირუსმა ან შეუსაბამო ფაილებმა გამოიწვია;
 • დაზიანება მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხის შეღწევამ განაპირობა;
 • დაზიანება ელ.ქსელის გაუმართაობის (ძაბვის ცვალებადობა), მექანიზმის დანესტიანების, კოროზიის, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების, ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების ან პირობების დარღვევის, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგია;
My alt text

რეკომენდაცია

 • გთხოვთ, დაათვალიეროთ ვიზუალურად თქვენ მიერ შეძენილი მოწყობილობა ყიდვის მომენტში.
 • გთხოვთ, გამოიყენოთ თქვენს მოწყობილობასთან თავსებადი SIM -ბარათები. გადაჭრილი SIM-ბარათები აზიანებს მობილურს, რის გამოც მომავალში შეიძლება მოწყობილობა აღარ დაექვემდებაროს საგარანტიო მომსახურებას.
 • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტრო მოწყობილობის წყალში/სითხეში მოთავსება რეკომენდირებული არ არის. აღნიშნული გაფრთხილება ეხება იმ მოდელებსაც, რომლებზეც მწარმოებელი კომპანია ადასტურებს, რომ არის „წყალგამძლე“. იმისათვის, რომ მოწყობილობაში წყალი/სითხე არ შევიდეს, საჭიროა მწარმოებელი კომპანიის მოთხოვნების ზედმიწევნით დაცვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასში ხვდება სითხე/წყალი. მოწყობილობაში წყლის/სითხის შეღწევის შემთხვევაში, კომპანია იხსნის ვალდებულებას მის შემდგომ საგარანტიო მომსახურებაზე.
My alt text

საგარანტიო სარემონტო ვადები და პირობები:

დასახელება საგარანტიო ვადა 100%
მობილური ტელეფონი 1 (ერთი) წელი
 1. სარემონტო მომსახურება
 2. პროგრამული მომსახურება
 3. სათადარიგო ნაწილები
ტაბი 1 (ერთი) წელი
ფოტოაპარატი 1 (ერთი) წელი
სათამაშო კონსოლი 1 (ერთი) წელი
სხვა ტექნიკა 3 თვე-1 წელი
My alt text

შენიშვნა

 • მობილურ ტელეფონზე და ფოტოაპარატზე ერთი ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად;
 • ტელევიზორზე ხუთ ან ხუთზე ნაკლები ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად;